Derneğimizin amaçları doğrultusunda belirlenen faaliyetleri yerine getirmek amacıyla il ve ilçelerde şubeleri açılabilir. Şubelerin kuruluşu ve çalışması ile ilgili hususlar dernekler mevzuatına uygun olarak derneğimizce hazırlanmış Şubeler Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Derneğimiz gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin görev ve yetkileri

 Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 

Şubelerin organları ve şubelere uygulanacak hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile dernek tüzüğünde yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin genel kurullarının toplanma zamanı ve genel merkez genel kurulunda nasıl temsil edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubelerin faaliyetleri dernek Tüzüğü’nün ikinci ve üçüncü maddelerinde belirtilen esaslara göre yürütülür.

TTKD Şube Yönetmeliğini buradan indirebilirsiniz.