Hakkımızda

trees.jpg

Derneğimiz Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olup bakanlar kurulu kararı ile Türkiye ismini kullanabilen bir dernektir.

Tarihçesi TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ

Derneğimizi ; Gönüllerinde doğa sevgisi ve çevre değerlerini büyük bir inançla taşıyan 40 üye bir araya gelerek 1955 yılında kurmuşlardır. 1955 yılından 70’li yıllara kadar Dünyada 2 çevre hareketlerinin yeni yeni başladığı bir dönemde TTKD ülkemizin çevre sorunlarının çözümü için harekete geçmiştir.

“Tabiî kaynaklarımızın işletilmesinde, tahribe meydan verilmeden milletçe faydalanmanın esaslarının halka intikalini sağlamak, çeşitli tabiat tahriplerinin sebeplerini ortaya koymak, alınması gerekli tedbirleri tavsiye etmek, memleket tabiat güzelliklerini, gelecek nesillerin de faydalanmasını temin etmek maksadı ile muhafaza etmek ve bu yönde ilk plânda gençler olmak üzere bütün milleti bu çalışmalarda devlete yardıma çağırmak ve çeşitli şekillerde uyarmak” gayesi ile Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş bir cemiyettir.

Amacı

Dernek; başta step ve dağ ekosistemleri, ormanlar, tarım alanları, toprak ve su kaynakları, çayır ve meralar, denizler, göller, akarsular, sulak alanlar, mağaralar olmak üzere ülkenin tüm doğal kaynaklarının ve 3 barındırdıkları ekolojik süreç ve döngüler ile biyolojik çe biyolojik çeşitliliğin ekosistem bütünlü in ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak korunması ve kullanımı , ülkemiz yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla faaliyet gösterir.

Vizyon

Dernek; başta step ve dağ ekosistemleri, ormanlar, tarım alanları, toprak ve su kaynakları, çayır ve meralar, denizler, göller, akarsular, sulak alanlar, mağaralar olmak üzere ülkenin tüm doğal kaynaklarının ve 3 barındırdıkları ekolojik süreç ve döngüler ile biyolojik çe biyolojik çeşitliliğin ekosistem bütünlü in ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak korunması ve kullanımı , ülkemiz yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla faaliyet gösterir.

Misyon

Kaybolan tabiat güzelliklerini kurtarmak gelece ğe ya şanabilir bir do ğa bırakmak, açlık ve yoksullu ğu giderecek ülke topraklarına ve toplumsal barı şa katkı sa ğlamak için; Her türlü kirlili ği, hatalı tarım teknikleri ve amaç dı şı arazi kullanımını önlemek, Do ğal varlıkların tahribine yönelik, ulusal ve uluslararası idari, siyasi ve ekonomik baskılara kar şı mücadele etmek ve sorunlara 5 çözüm üretmek, Biyolojik çe şitlilik, toprak, su ve di ğer do ğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekle ştirmek; Do ğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların, hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anla şmalara uyulmasını sa ğlayacak,bilinçli ve etkin kamuoyu olu şturmak.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği

Search