_

tren

Hakkımızda

trees.jpg

Derneğimiz Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olup Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye ismini kullanabilen bir dernektir.

Tarihçesi TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ

Derneğimiz, doğa ve çevre değerlerine büyük bir inançla bağlı olan 40 üye tarafından 1955 yılında kurulmuştur. 1955'ten 1970'li yıllara kadar dünya genelinde ikinci çevre hareketlerinin yeni yeni filizlendiği bir dönemde, TTKD ülkemizdeki çevre sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atmıştır. Derneğimiz, "Tabii kaynaklarımızın tahrip edilmeden kullanımının ilkelerini halka ulaştırmak, çeşitli doğa tahribatının nedenlerini belirlemek, alınması gereken önlemleri önermek, ülkemizin doğal güzelliklerini gelecek nesillerin de yararlanabilmesi için korumak ve bu konuda özellikle gençleri ve tüm halkımızı, devlete yardımcı olmaya ve çeşitli şekillerde bilinçlendirmeye" çağıran bir cemiyet olarak Cemiyetler Kanunu'na uygun şekilde kurulmuştur. Derneğimiz, bağımsız sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket ederek, SDG 2030 hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Amacı

TTKD olarak amaçlarımız, Türkiye'nin eşsiz doğal, çevresel ve tarımsal zenginliklerini korumak, geliştirmek ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bunu başarmak için, bireysel ve toplumsal düzeylerde çevre bilincini ve duyarlılığını güçlendirmek, doğal ve tarımsal tahribatları önlemek ve etkili çevre koruma önlemlerini desteklemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekosistem çeşitliliği ve çevresel eşitliğin önemini vurgulayarak, doğal kaynakların ve tarımsal arazilerin adil ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri uygulamayı hedefliyoruz. Gelecek nesillerin de doğanın tüm güzelliklerini ve tarımsal zenginliklerimizi deneyimleme hakkını korumak ve bu amaca yönelik çabalarımızı devam ettirmek en büyük taahhüdümüzdür."

Vizyon

Derneğimizin vizyonu, ülkemizin doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin, ekosistem bütünlüğü içerisinde, sürdürülebilir bir gelecekte korunarak kullanılmasını sağlamaktır. Step ve dağ ekosistemlerinden, ormanlara, tarım alanlarından su kaynaklarına, çayırlar ve meralardan, denizlere, göllere, akarsulara, sulak alanlara ve mağaralara kadar tüm doğal kaynaklarımız bu vizyonun bir parçasıdır. Vizyonumuz, aynı zamanda, çevresel kirlilikten arınmış, sağlıklı ve canlı bir yaşam ortamının korunup geliştirilmesini de içermektedir.

Misyon

Amacımız, doğal güzelliklerimizi koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, açlık ve yoksulluğu azaltmak ve toplumsal barışa katkıda bulunmaktır. Bunun için her türlü çevre kirliliği, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımıyla mücadele ederiz. Doğal varlıkların tahribatına karşı direniş gösterir, biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağlarız. Doğa koruma konusunda etkin ve bilinçli bir kamuoyu oluşturmayı hedefler, hükümetlerin bu konuda gerekli politikaları üretmesini ve uygulamasını teşvik ederiz.

Değerler

Derneğimiz, aşağıdaki temel değerler etrafında şekillenmiştir:

  1. Sürdürülebilirlik: Gelecek nesillerin doğal kaynakları koruyarak ve sürdürülebilir bir biçimde kullanarak aynı fırsatlara sahip olmalarını garanti altına almayı hedefliyoruz.

  2. Eşitlik, Çeşitlilik ve Hak Temelli Yaklaşım: Her bireyin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunuyoruz. Cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğe inanıyor, tüm çevre koruma çabalarımızda herkesin eşit haklara, fırsatlara ve saygıya sahip olmasını destekliyoruz.

  3. Çevresel Sorumluluk: Çevreye karşı sorumluluklarımızın farkında olarak, çevresel etkiyi minimize etmek için çalışıyoruz ve aynı zamanda toplumu çevresel sorunlara karşı duyarlı olmaya teşvik ediyoruz.

  4. Bilgi ve Eğitim: Çevre bilincinin yayılması ve toplumun çevresel meselelere olan farkındalığının artırılması için bilgiyi ve eğitimi öncelikli olarak görüyoruz.

  5. İş birliği: Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için diğer organizasyonlar, hükümetler ve bireylerle işbirliği yapmayı değerli buluyoruz.

  6. Saygı: Doğanın bize sunduğu tüm kaynaklara ve biyolojik çeşitliliğe derin bir saygı duyuyoruz.

  7. Eylem: Bilinçli, etkili ve acil eylem, çevresel sorunların çözümüne yönelik stratejimizin temelini oluşturur.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
©2024 TTKD All rights reserved

Search